Tanzania – September 2019

Road to Olduvai Gorge Paranthropus boisei & Homo habilis 1

Bookmark the permalink.